Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 20, 2021

Search

Language switcher

Simple Responsive Slideshow

Συγκοινωνιακά έργα

Οδοποιία Αυτοκινητοδρόμων, Εθνικών και Αστικών Οδών

•     Μελέτες Συγκοινωνιακών Κόμβων
•     Χάραξη Σιδηροδρομικών Δικτύων
•     Σχεδίασμός και Μελέτη Γεφυρών
•     Σχεδίασμός και Μελέτη Σηράγγων & Cut&Cover
•     Μελέτες Οχετών και Τοίχων Αντιστήριξης
•     Μελέτες Σκοπιμότητας και Τεχνικοοικονομικές Αναλύσεις Έργου
•     Αυτοψία και Ποιοτικός Έλεγχος σε Συγκοινωνιακά Τεχνικά Έργα και Αστοχίες
•     Μελέτες Επισκεύης και Ενίσχυσης
•     Κυκλοφοριακές  Μελέτες
•     Προετοιμασία Τευχών Δημοπράτησης
•     Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου