+30 210 8707900

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

To γραφείο μας προσφέρει ένα εκτενές πλέγμα υπηρεσιών Mελετητή και Συμβούλου Μηχανικού, το οποίο εδώ και περισσότερες από 4 δεκαετίες οδηγεί με επιτυχία στην υλοποίηση πληθώρας έργων σε ποικίλους τομείς εξειδίκευσης και αγορές,  στην Ελλάδα αλλά και το Εξωτερικό.

Συνεργαζόμαστε αποτελεσματικά με τους πελάτες μας για να σχεδιάσουμε σύνθετα έργα και να παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μια σειρά από τομείς όπως της αδειοδότησης, της δημοπράτησης, της διαχείρισης και της συντήρησης & επισκευής.

Τα έργα μας

Σχεδίαση/Μελέτες

Στατικές Μελέτες
Γεωτεχνικές Μελέτες
Υπόγειες Κατασκευές

Συγκοινωνιακά  Έργα

Από την ίδρυση της εταιρείας ο Στατικός και Αντισεισμικός σχεδιασμός  είναι στο επίκεντρο του παραγόμενου από αυτή μελετητικού αντικειμένου. Η εταιρεία διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην εκπόνηση μια σειράς στατικών μελετών που αφορούν:

 • Κτιριακά Έργα (Χώροι Γραφείων, Νοσοκομεία, Ξενοδοχεία, Εμπορικές & Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις, Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Κτίρια Δημόσιων Υποδομών κλπ.)
 • Υπόγειες Κατασκευές
 • Τεχνικά Γεφυρών και Διαβάσεων, Οχετοί
 • Έλεγχο Υφιστάμενων Κατασκευών/Πυρόπληκτων/Γεφυρών/Τεχνικών  Έργων
 • Στατική και Αντισεισμική Επάρκεια Κατασκευών
 • Αποκαταστάσεις και Δομητικές Επεμβάσεις
 • Ειδικές κατασκευές (π.χ. Yπόγεια Parking, Δεξαμενές, Σιλό, Υδραυλικά Τεχνικά  Έργα κλπ.)

Το γραφείο μας εδώ και δεκαετίες κεφαλαιοποιώντας την σημαντική του εμπειρία και της ικανότητες των στελεχών του έχει προσφέρει υπηρεσίες Γεωτεχνικού Σχεδιασμού σε πολλά μεγάλα και αρκετά μικρότερα τεχνικά έργα στην Ελλάδα αλλά και το Εξωτερικό. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Εκτίμηση Γεωλογικής/Γεωτεχνικής Κατάστασης
 • Σύνταξη και Παρακολούθηση Προγράμματος Γεωτεχνικών/Γεωφυσικών Ερευνών
 • Έλεγχος Ευστάθειας Πρανών & Αποκατάσταση Κατολισθήσεων
 • Μελέτες Ορυγμάτων και Επιχωμάτων
 • Μελέτες Προσωρινών και Μόνιμων Αντιστηρίξεων
 • Μελέτες Ρηχών και Βαθιών Θεμελιώσεων
 • Μελέτες Αποχέτευσης – Αποστράγγισης
 • Μελέτες Φραγμάτων

Το γραφείο μας εδώ και 3 και πλέον δεκαετίες προσφέρει υπηρεσίες σχεδιασμού μεγάλων αλλά και μικρότερων Yπόγειων  Έργων όπως:

 • Σήραγγες (Οδικές & Σιδηροδρομικές)
 • Cut & Cover ή Cover & Cut
 • Αποκατάσταση/Ενίσχυση Σηράγγων
 • Σχεδιασμός/Μελέτη Αστικών Δρόμων και Αρτηριών
 • Σχεδιασμός/Μελέτη Αστικών & Υπεραστικών Αυτοκινητoδρόμων
 • Σχεδιασμός/Μελέτη Ανισόπεδων/Ισόπεδων και Κυκλικών Κόμβων
 • Μελέτη Aποστράγγισης Οδών
 • Προκαταρκτικές Κυκλοφοριακές Μελέτες (Μελέτες Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων, Μελέτες Συνδέσεων κλπ.).
 • Αναγνωριστικές Μελέτες/Προγραμματισμός & Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Ερευνών
 • Προετοιμασία Εναλλακτικών Λύσεων & Αξιολόγηση
 • Μελέτες Στάθμευσης

Υπηρεσίες Συμβούλου Μηχανικού

Τα στελέχη της εταιρείας μας, με σημαντική εμπειρία τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην κατασκευή, είναι σε θέση να αναγνωρίσουν και να διαχειριστούν τις ανάγκες αλλά και τα πιθανά ρίσκα/ευθύνες για τους πελάτες της (φυσικά και νομικά πρόσωπα, δημόσιους φορείς, αναδόχους έργων) καθώς και για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε κάθε έργο, και να προσφέρουν μια σειρά από εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως:

 • Μελέτες Σκοπιμότητας
 • Προετοιμασία Τευχών Δημοπράτησης  Έργων
 • Διαχείριση και Αναθεώρηση Σχεδιασμού/Μελετών
 • Υπηρεσίες  Έκδοσης Αδειών
 • Υπηρεσίες Ανεξάρτητου Μηχανικού & Τεχνικής Δέουσας Επιμέλειας
 • Σχεδιασμός & Προϋπολογισμός Προγραμμάτων Συντήρησης και Επισκευής
 • Διαχείριση Μικρών και Μεσαίων Έργων

Ας συνεργαστούμε

Επικοινωνία