+30 210 8707900

ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ

Περιγραφή   Έργου:

Σκοπός του έργου είναι η κατασκευή ενός οδικού άξονα που θα παρακάμπτει το πολεοδομικό συγκρότημα της Αράχωβας, έτσι ώστε να εκλείψουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργεί στον οικισμό η διέλευση της κυκλοφορίας από το κέντρο του.

Η παράκαμψη διαμορφώνεται μεταξύ άλλων α) με την κύρια οδική Σήραγγα (μήκους περίπου 1512,00μ. και την παράλληλη διαμήκη Σήραγγα Διαφυγής (μήκους 1297,52μ.) που συνδέονται μεταξύ τους μέσω τεσσάρων συνδετήριων διαδρόμων. Λόγω του μεγάλου μήκους της σήραγγας, προβλέπεται να κατασκευαστούν και δυο θέσεις πλατύσματος στάθμευσης ανάγκης.

Πελάτης: Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών 

Ημερομηνία: 2009 – 2019 & 2022-2023 (2 Συμβάσεις)

Τοποθεσία: Αράχωβα

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 145.000.000 €

Αντικείμενο Εργασιών:

Στα πλαίσια του έργου το γραφείο μας εκπόνησε τις παρακάτω μελέτες:

  • Προμελέτη Προσωρινής Υποστήριξης & Μόνιμης Επένδυσης
  • Οριστική Μελέτη κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν:
    • Αξιολόγηση του συνόλου των γεωτεχνικών ερευνών και υπολογισμός των μέτρων προσωρινής υποστήριξης της διάνοιξης της σήραγγας με την μέθοδο ΝΑΤΜ και για έξι κατηγορίες μέτρων προσωρινής υποστήριξης (A ως F)
    • Υπολογισμός μόνιμης επένδυσης της σήραγγας και της σήραγγας διαφυγής για τις διάφορες κατηγορίες βραχόμαζας καθώς και για τους συνδετήριους διαδρόμους.
  • Προετοιμασία Τευχών Δημοπράτησης

Φωτογραφικό υλικό