+30 210 8707900

Υπόγειος Σταθμός Αυτοκινήτων επί της Οδού Δημητρακοπούλου στην Καλλιθέα

Περιγραφή  Έργου:

Πρόκειται για το έργο της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης και Παραχώρησης της Εκμετάλλευσης του Υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλλιθέα, δυναμικότητας 440 περίπου θέσεων στάθμευσης.

Το κτίριο αποτελείται από 3 υπόγεια τα οποία αναπτύσσονται σε 6 δευτερεύουσες στάθμες, και ο φέρων οργανισμός του κτιρίου αποτελείται  από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η οροφή του Α’ Υπογείου αποτελείται από ένα σύστημα πλακών -ανεστραμμένων δοκών, ενώ οι οροφές των Υπογείων Β’ και Γ’ αποτελούνται από συμπαγείς πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος απευθείας εδραζόμενες στα υποστυλώματα του κτιρίου.

Για την αντιστήριξη του κτιρίου επιλέχτηκε σύστημα σιδηροπασσάλων και προεντεταμένων αγκυρίων.

Η θεμελίωση του κτιρίου πραγματοποιήθηκε με γενική κοιτόστρωση.

Πελάτης: ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΔΕΚ METROPOLITAN ATHENS PARK A.E.

Ημερομηνία: 2009 – 2010 

Τοποθεσία: Καλλιθέα, Αττική

Προϋπολογισμός Έργου: 12.000.000 €

Αντικείμενο Εργασιών:

Στα πλαίσια του έργου το γραφείο μας παρείχε τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Εδαφοτεχνική Έρευνα & Αξιολόγηση
  • Οριστική Στατική Μελέτη
  • Μελέτη Προσωρινής Αντιστήριξης & Μελέτη Καταβιβασμού της Στάθμης των Υπογείων Υδάτων
  • Οριστική Στατική Μελέτη για την Έκδοση Αδείας
  • Στατική Μελέτη Εφαρμογής

 

Φωτογραφικό υλικό